บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ กรรมการบริหาร กลุ่มเมโทร ออโต้ กรุ๊ป

 บุรินทร์ GR  “การบริการ” เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในหลักเกณฑ์ของทุกธุรกิจ