สุทธิมา สุจริตกุล : Founder of NOVA Contemporary Art Gallery

โกะ สุทธิมา “เมื่อเลือกแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเอง”