ภัทรวิน จงวิศาล : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

โบ้ท มาร์ซัน “ถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าและเราเลือกที่จะทำได้ ทำไมเราจะไม่ทำ”