มธ. เปิดตัวหลักสูตรการเรียนปริญญาตรีควบคู่ปริญญาโท แพทยศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ใน “สาขากฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ” และ “สาขาการบริหารโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพ” ประยุกต์จุดเด่น 3 คณะมารวมกัน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี เปิดตัวหลักสูตรการเรียนใหม่ คือ แพทยศาสตรบัณฑิต (ได้วุฒิปริญญาตรี) เรียนควบคู่กับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ และสาขาการบริหารโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพ (ได้วุฒิปริญญาโท) ใช้เวลาเรียน 7 ปี แต่ได้ถึง 2 ปริญญาบัตรด้วยกัน  

โดยมี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ. , รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. ,และศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ร่วมลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพทางการแพทย์และการทำงานวิจัยต่าง ๆ หลักสูตรนี้เป็นการเรียนแบบสหสาขาวิชา ใช้จุดเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากทั้ง 3 คณะมาจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สามารถครอบคลุมได้ทั้ง 3 คณะ


ไม่ว่าจะเป็นหลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ การแพทย์และหลักจริยธรรม กฎหมายสุขภาพ การบริหารโรงพยาบาล กฎหมายนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาทางการแพทย์ กฎหมายธุรกิจทางการแพทย์ นิติเวชศาสตร์ขั้นสูง เป็นต้น